banner171

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemize yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lise mezunları için 2020-KPSSP94; Ön Lisans mezunları için 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak,

(Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin resmi internet adresinden (www.gaziosmanpasa.bel.tr) temin edilecek olup; başvurular Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığına şahsen yapılacaktır.


Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi - Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) 31.05.2021 - 04.06.2021 tarihleri arasında saat 16.00'a kadar (mesai günlerinde saat 10.00 - 16.00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek olup; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü personelince aynı yerde yapılacak boy ve kilo ölçümü sonrası, geçerli şartlara sahip adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.


b. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için (8. 9. ve 10. dereceli Zabıta Memuru kadrosu için ayrı ayrı) boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin resmi internet adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecektir.

d. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

f. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

g. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:


Zabıta Memuru alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

Yazılı sınav; 29.06.2021 Salı günü Saat 10.00'da başlamak üzere, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde (Kazım Karabekir Mah. Kemal Şeker Bulvarı No:63) yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; Lisans mezunları için 30.06.2021 Çarşamba günü Saat 10.00'da başlamak üzere, Ön Lisans mezunları için 01.07.2021 Perşembe günü Saat 10.00'da başlamak üzere, Lise mezunları için 02.07.2021 Cuma günü Saat 10.00'da başlamak üzere, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde (Kazım Karabekir Mah. Kemal Şeker Bulvarı No:63) yapılacaktır.

Adayların sınav öncesi bina girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.


7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a. Yazılı sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan; uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b. Sınavda değerlendirme; yazılı sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin resmi internet adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecektir.

d. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin resmi internet adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin resmi internet adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner208

banner148

banner150

banner153